همراه: 09136952539
مطب: ۰۳۱۳۶۲۹۱۰۹۶

تزریق داخل زانو:
دوشنبه ها 16:00 الی 20:00

ساعات کاری مطب:
شنبه تا سه شنبه 16:00 الی 20:00

گالری اصلی

این روزهای مبارک مال شما و روزهای مبارک من! این فیلم استاد و مری عین را در جزیره گلیگنز می بیند.

دستگاه های اسکن MRI

امکانات

پروژه 2

دفتر

پروژه 3

تجهیزات

پروژه 4

بیماران

پروژه 5

تجهیزات

پروژه 6

امکانات دفتر

پروژه 7

بیماران تجهیزات

پروژه 8

بیماران

پروژه 9

امکانات